logo

Søk

Inkasso og betalingsmerknader

"I grunnen er det et spørsmål om det er inngått en bindende avtale. Det er partenes totale forståelse av kommunikasjonen dem imellom som avgjør."

Varsel om inkasso og frykten for betalingsanmerkninger er ofte det som får næringsdrivende til likevel å betale fakturaer de er uenige i. For at ingen skal kunne utnytte din ubegrunnede frykt, gjør vi her rede for reglene som gjelder.

- Er bindende avtale inngått?
Et grunnleggende spørsmål er om det overhode er inngått en bindende avtale som gir grunnlag for noe krav. Partenes totale forståelse av kommunikasjonen dem imellom er av stor betydning. Der partene er uenige om hva som er avtalt vil skriftlig dokumentasjon for denne forståelsen veie tungt.
Har du skrevet under på et kontrakts dokument, er dette et tungt bevis for at bindende avtale er inngått. Likevel er ikke et underskrevet dokument alltid avgjørende. Dersom for eksempel leverandøren har gitt kunden misvisende opplysninger på telefonen i forkant, eller har utformet avtaledokumentet på en måte som er egnet til å misforstås, er det gode argumenter for at kunden ikke er bundet av dokumentets tekst selv om han har signert. Men husk at det i utgangspunktet forventes at næringsdrivende leser og forstår avtaledokumenter.

- Inkasso
"Inkasso" betyr at man tar i bruk rettsvesenet for å inndrive et ubetalt krav. Kreditor kan selv gjøre dette ("egeninkasso"), eller han kan overlate inndrivelsen til en spesialisert inkassovirksomhet som får fullmakt til å bringe saken inn for retten ("tredjemannsinkasso").

Ved en ekte tredjemannsinkasso har inkassobyrået enten bevilling fra Finanstilsynet eller så drives inkassovirksomheten på en advokatbevilling. Disse inkassatorene er pålagt å drive virksomheten i samsvar med "god inkassoskikk”. Dette innebærer at de kun kan drive ordinær inkassovirksomhet i saker der kravet er l uomtvistet. Dersom kravet er omtvistet kan ordinær inkasso ikke benyttes da det omtvistede kravet først må få sin endelige avgjørelse i domstolen før det eventuelt kan inndrives.

Imidlertid er det noen firmaer som kaller seg ”inkasso” i en eller annen form, som tilsynelatende er en garantist for at inkassoen skjer på ordentlig vis, men som ikke har bevilling fra Finanstilsynet. Slike firmaer har ikke adgang til å opptre på kreditorens vegne og kan derfor bare hjelpe kreditoren med hans eget papirarbeid.

Hvis du får krav om betaling fra et inkassofirma, er det altså viktig at du gir svar tilbake og opplyser om at betalingsplikten er bestridt. Denne opplysningen bør ledsages av en kort begrunnelse for hvorfor du mener du ikke har betalingsplikt. Hvis inkassofirmaet likevel fortsetter den ordinære inkassosaksgangen med salærpåslag etter å ha fått et svar tilbake med angivelse av at kravet er omstridt, opptrer inkassofirmaet altså i strid med god inkassoskikk. Dette kan gi grunnlag for klage til tilsynsmyndigheten (Kredittilsynet, eventuelt Tilsynsrådet for advokatvirksomhet), og bør også varsles til:

Norske Inkassobyråers forening, Pb 311, 3201 Sandefjord. Tlf. 33 46 95 60.

Det er selvfølgelig fortsatt adgang for den som mener å ha penger til gode å prøve å drive disse inn med rettsvesenets hjelp - på lik linje med alle andre krav to parter ikke er enige om. Dette kan utføres av inkassobyrået, men ikke som ordinær inkassosak etter inkassoloven.

- Forliksrådet
For å tvangsinndrive kravet må kreditor få en dom for kravet i domstolsapparatet. Dommen må være rettskraftig, hvilket igjen innebærer at den ikke lenger kan påankes til høyere instans. Første trinn i domstolsapparatet er normalt forliksrådet. 

Det er svært vanlig i ordinære inkassosaker at det blir avsagt en uteblivelsesdom, fordi den som angis å være skyldig å betale, ikke møter i forliksrådet. Hvis man vil unngå at forliksrådet avsier en slik uteblivelsesdom utelukkende basert på saksfremstillingen (faktagrunnlag) til den som krever betaling, må man møte frem i forliksrådet og gi sin oppfatning av saken.
Dersom forliksrådets avgjørelse ikke angripes ved at saken bringes inn for ordinær behandling i tingsretten innen ankefristen, blir forliksdommen rettskraftig som en vanlig dom avsagt av domstolene. Avgjørelsen kan da brukes som ”tvangsgrunnlag” hvis kravet blir gitt medhold i forliksrådet. Det vil si at forliksrådets avgjørelse kan oversendes til namsmannen for tvangsinndrivelse ved utlegg.

Før kravet oversendes forliksrådet til behandling, må fordringshaveren ha sendt et inkassovarsel. Dernest må inkassofirmaet sende en betalingsoppfordring, før de kan iverksette selve inkassoen, og det er da inkassosalerene begynner å påløpe.

- Betalingsanmerkning
Hvis et krav mot en næringsdrivende ikke betales innen 30 dager etter betalingsoppfordring, kan et kredittopplysningsfirma registrere en betalingsanmerkning. Dette er det imidlertid ikke adgang til dersom det kan dokumenteres at kravet er omtvistet. Det er derfor viktig at man snarest mulig sier ifra om at man er uenige i kravet. Dette må av bevishensyn gjøres skriftlig.

  •                                     

  •