logo

Søk

Fakturabedragere dømt!

Tre menn er i Oslo tingrett dømt til fengsel og inndragning for fakturabedragerier mot flere hundre bedrifter. Mennene ga gjennom selskapet Reflex Media AS et inntrykk av at de solgte katalogoppføringer og lagde annonser. I virkeligheten tilbød de ingenting, men sendte likevel fakturaer som en lang rekke bedrifter betalte.

Lang behandlingstid

Dommen falt i sommer, og er nå rettskraftig. Det har tatt lang tid fra de første anmeldelsene til en rettskraftig dom, noe som tingretten peker på som formildende.

De tre domfelte startet sin virksomhet i 2009, og NSR kjenner til at minst én anmeldelse ble inngitt allerede i 2010. Denne anmeldelsen førte til etterforsking og beslag av penger fra kontoen til de domfeltes selskap. Politiet henla senere saken av kapasitetsgrunner.

I 2011 ble de tre domfelte politianmeldt på ny i forbindelse med en tvangsoppløsning og en konkurs i to av deres selskaper. I løpet av etterforskningen som fulgte, kom det til nærmere 400 anmeldelser fra ulike mindre bedrifter som var blitt forledet til å innbetale penger for katalogprodukter eller annonsetjenestes som ikke fantes eller som aldri var bestilt.

Tingrettens vurderinger

I sin vurdering av straffenivået trekker tingretten blant annet frem følgende:

" Fakturabedragerier er et tilbakevendende samfunnsproblem og forårsaker store tap for næringslivet. Det er straffeskjerpende i denne saken at bedrageriene har foregått over lang tid og er utført på en profesjonell og systematisk måte. Videre er volumet på utsendte fakturaer stort, etter det opplyste er det sendt ut fakturaer for ca 20 millioner kroner.

De tiltalte har konsentrert seg om mindre bedrifter, og fakturabeløpene er såpass beskjedne at bedrageriene var vanskelig å avdekke for den enkelte fakturamottaker.  Og selv om risikoen for å bli oppdaget var betydelig, tilsier de små fakturabeløpene at risikoen for politietterforskning og påtale var liten. Flere av anmeldelsene ble henlagt i første omgang før påtalemyndigheten så at det var en sammenheng mellom sakene."

Håp om økt fokus

Som en av organisasjonen bak samarbeidet Varslingslisten, håper NSR at det i fremtiden blir et økt fokus fra myndighetshold omkring denne typen bedragerier. Vi vet at i tillegg til useriøse aktører som opererer i gråsoner, foregår det fakturabedragerier hver dag. Det er spesielt små virksomheter med begrensede ressurser som blir rammet. En effektiv saksbehandling fra politi og påtalemyndighet og inndragning av utbytte fra en eventuell straffbar handling, vil etter NSRs mening kunne ha en forebyggende effekt. Dette fordrer at de virksomhetene som mener seg utsatt for bedrageri, anmelder sakene.

Varslingslisten

På Varslingslisten kan man rapportere inn markedsføringsmetoder og avtalevilkår som oppleves som upresise eller uryddige, digitalt i en database. Klagene vil automatisk bli rutet videre til den næringslivsorganisasjon man er medlem av.

Varslingslisten har siden basen ble opprettet i februar i år, mottatt over 300 klager fra ulike virksomheter.
Varslingslisten er et samarbeid mellom;
Næringslivets Hovedorganisasjon, Hovedorganisasjonen Virke, Finans Norge, Bedriftsforbundet, Norske Autoriserte Regnskapsføreres Forening og Næringslivets Sikkerhetsråd.

  •                                     

  •